YÜGİM – Yüksek Güvenlikli İş Sürekliliği Merkezi

AMAÇ: İstanbul’da, bilişim teknolojileri alanındaki kamu kurum ve kuruluşlarında, öncelikle doğal afet veya beklenmeyen herhangi bir durumda, IT (Bilgi Teknolojisi) hizmetlerinin sürekliliğini, verimliğini ve kalitesini arttırarak, vatandaşa sunulan bilgi ve teknoloji transferini kolaylaştıran, bilgiye dayalı işbirliği ağları ve ortak kullanım alanlarını oluşturmak, yüksek katma değer üreten, bilgiye dayalı hizmetlere odaklanarak bölgenin küresel rekabet edebilirlik düzeyinin yükselmesine katkı sağlamaktır.

HEDEFLER: Yüksek Güvenlikli İş Sürekliliği Merkezi ‘ni (YÜGİM) kurmak, İBB ’nin ve bağlı kuruluşlarının vermiş olduğu kamusal hizmetlere ilişkin, kurum içi ve kurum dışı veri akışının süreklilik ve verimliliğini sağlamak, YÜGİM ile Afet dönemlerinde İBB ’nin vermiş olduğu altyapı, su, gaz, ulaşım, enerji gibi hizmetlere yönelik etkin müdahaleyi kesintisiz olarak sağlamak, ilgili kurum ve vatandaşların aldığı hizmetlerin sürekliliğini sağlamak, YÜGİM sayesinde, işbirliği içinde olduğumuz kurumlarla,  yerel düzeyde yenilikçi ürünler üreterek, ortak kullanım alanları oluşturmak hedeflenmiştir.

PAYDAŞ : Bilgi İşlem Müdürlüğü, Kaynak Geliştirme ve İştirakler Daire Başkanlığı

BAŞLAMA TARİHİ: 2012

PROJE SÜRESİ: 12 Ay