Avrupa Birliği ve İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Müdürlüğü; projeler aracılığı ile AB müktesebatının yerel yönetimlere uyarlanması konusunda çalışmalar yapmak ve aynı zamanda AB fonlarından yararlanma prosedürünün uygulanması suretiyle, AB uyum sürecinde idari kapasiteyi arttırmak amacıyla kurulmuştur. 2012 yılının Mayıs ayında, “İstanbul Uluslararası Finans Merkezi (İFM)” çalışmalarının da Müdürlüğümüz bünyesinde gerçekleştirilmesi kararı alınmıştır.

Müdürlüğümüzün başlıca görevi, kentimizin marka değerini arttırmaya yönelik projelerle AB ve İSTKA’nın sağladığı maddi kaynakların kurumumuz adına kullanımı için birimlerimizi, projelerin başvuru aşamasından tamamlanıncaya kadar bütün süreçlerde desteklemektir.

AB ve İSTKA projelerinin yönetim süreci çeşitli zorlukları içermekle birlikte; kurumsal imaja katkı, proje hazırlama ve uygulama kapasitesini geliştirme, proje finansman imkânı, iyi uygulama örneklerinin yerinde görülmesi, bilgi tecrübe paylaşımı ve bunların sonucu olarak da kurumsal kapasite gelişimi konularında çok önemli katkıları vardır. Ulusal ve uluslararası fonların ve bununla ilgili proje yönetim sürecinin kentimize katacağı değer ve sağladığı benzersiz deneyime rağmen, hak ettiği ilgiyi gördüğü söylenemez. Bunun en büyük nedeni kuşkusuz bu alandaki tanıtım, bilgi ve deneyim eksikliğidir. Dolayısıyla, İBB birimlerinin “bu nedenleri ortadan kaldırılarak, AB ve İSTKA fonlarından daha fazla yararlanma olanaklarını geliştirme hedefine odaklanması” büyük önem arz etmektedir.

Organizasyon Şeması

Stratejik Gelişmeler

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Stratejik Planı’nda Yer Alan Stratejik Amaçlarımız

Stratejik Amaç 1. Avrupa Birliğine katılım sürecinde AB müktesebatının belediyelerle alakalı bölümlerinin gereklerini yerine getirmek üzere ilgili birimler tarafından üstlenilmesini sağlamak.
Stratejik Hedef 1.1. AB Müktesebatına uyum sağlamak için gerekli kurumsal kapasitenin oluşturulmasına yönelik olarak uzman personel yetistirmek; eğitim ve bilgilendirme çalışmaları yapmak.
Eylem 1.1.1. 2007 yılı sonuna kadar, İstanbul Büyüksehir Belediyesinin doğrudan sorumlu olduğu 14 müktesebat baslığı altında faaliyette bulunan birimlerde görevli en az iki personelin AB sek törel uzmanlık eğitimini tamamlamak.
Stratejik Hedef 1.2. İstanbul Büyüksehir Belediyesinin, AB standart ve normlarına uyum düzeyini artırma çalışmalarına katkıda bulunmak ve elde edilen verileri paylasmak.
Eylem 1.2.1. 2007 yılı sonuna kadar, İstanbul Büyüksehir Belediyesinin AB Müktesebatı uyum düzeyinin ölçülmesi ve artırılmasına yönelik olarak, 2007–2011 dönemini kapsayan süreçleri tanımlama, tasarlama ve yönetme faaliyetlerini gerçekleştirmek.
Eylem 1.2.2. AB müktesebatının kurumu doğrudan ilgilendiren 14 müktesebat başlığına ilişkin yapılan tüm çalışmaları basım ve yayın yoluyla diğer kamu kurum, kuruluşları ve STK’lar ile paylasmak.
Stratejik Hedef 1.3. 2011 yılı sonuna kadar, İstanbul Büyüksehir Belediyesinin AB mali kaynaklarından (fon ve hibe programlarından) yararlanmak amacıyla hazırlanan ve müracaatı gerçekleştirilen proje sayısını, her yıl bir önceki yıla göre %40 oranında artırmak ve bu projelere yönelik yurtiçi/yurtdışında proje ortaklıkları gerçekleştirmek.
Eylem 1.3.1. 2007 yılı sonuna kadar sektörel alanlarla ilgili tüm İstanbul Büyüksehir Belediyesi personelinin AB mali kaynaklı projelerinin hazırlanması için Proje Yazımı (PCM) eğitimi almalarını sağlamak.
Eylem 1.3.2. İstanbul Büyüksehir Belediyesinin ilgili her biriminde ilan olunan çağrı programlarını takip ederek, amaca uygun proje hazırlayabilecek niteliklerde en az iki uzman yetiştirmek.
Eylem 1.3.3. AB fon ve hibe programlarını sürekli takip sistemini kurmak ve çağrıya uygun projelerin hazırlanmasını sağlamak.
Eylem 1.3.4. Üretilen projeler için yurtiçi/yurtdışından üniversiteler, STK’lar, yerel yönetimler ve diğer kamu kuruluşları ile ortaklıklar kurmak.
Stratejik Hedef 1.4. AB Müktesebatı konularında örnek uygulamalar üreterek bu konuda İstanbul Büyüksehir Belediyesini öncü ve rehber konuma getirmek.
Eylem 1.4.1. AB düzeyinde yerel yönetim kurumları arası işbirliği çalışmalarını artırarak, 2008 yılı içerisinde en az üç etkin ortaklık kurmak.
Eylem 1.4.2. AB Komisyonu ve Bölgeler Komitesi düzeyinde kurumsal irtibata geçerek, 2008 yılında işbirliğini başlatmak ve çeşitli AB programlarına katılım sağlamak.
Eylem 1.4.3. 2007 yılı sonuna kadar, İstanbul ve Türkiye düzeyinde yerel yönetim birlikleri ile işbirliğini sağlayacak bir koordinasyon merkezi kurarak, AB konularında servis sağlayıcı kurum haline gelmek ve çalışmaları sürdürülebilir kılmak.
Stratejik Hedef 1.5. İstanbul Büyüksehir Belediyesi tüm hizmet ve uygulamalarının insan odaklı, katılımcı, şeffaf ve hesap verebilir olma anlayışına uygun olarak yürütülmesi çalışmalarına AB kriterleri çerçevesinde rehberlik etmek.
Eylem 1.5.1. 2011 yılı sonuna kadar, AB Müktesebatına aykırı uygulamaların tespit edilerek giderilmesi çalışmalarını tamamlamak.
Eylem 1.5.2. 2007 yılından başlayarak İstanbul Büyüksehir Belediyesinin AB uyum düzeyine ilişkin ilerleme raporlarını her yıl hazırlayarak yayınlamak.
Eylem 1.5.3. 2009 yılı sonuna kadar İstanbul Büyüksehir Belediyesi birimlerinin AB kurumlarındaki eşdeğer birimlerle eşleştirilmesini sağlamak.
Stratejik Hedef 1.6. AB üyelik sürecinin İstanbul Büyüksehir Belediyesi üzerindeki etkilerini etki analizi çalışmaları ile belirleyerek, sürece uyumdaki olumsuz etkileri azaltmak ve olumlu etkileri artırmak.
Eylem 1.6.1. 2008 yılı sonuna kadar, AB üyelik sürecinin İstanbul Büyüksehir Belediyesine etkisinin tespiti amacıyla düzenleyici etki analizi çalışmasını yapmak.
Eylem 1.6.2. 2009 yılı sonuna kadar, 6 sektörel alanda İstanbul Büyüksehir Belediyesi’nin müzakere pozisyon belgesini hazırlamak.

Misyonumuz

AB müktesebatının üstlenilmesi konusunda eğitim faaliyetleri ile kurumsal kapasitenin arttırılmasını ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin, AB mali kaynaklarından en üst düzeyde yararlanmasını sağlamak, AB standart ve normlarına uyum düzeyini arttırmak ve AB’yi İstanbullulara, İstanbul’u AB’ye tanıtmak.

Vizyonumuz

Yerel yönetimler alanında, AB konusunda ülke çapında referans kabul edilebilecek proje ve uygulamalar ortaya koymak.