Devam Eden Faaliyetler

(A-5) Alansal Varlık Araştırması ve Ekonomik Etki Analizi

İFM Strateji Belgesi’nde “İstanbul’un belli bir bölgesinin değil, bütün olarak finans merkezi olarak geliştirilmesi” hedefi yer almakla birlikte; İFM Altyapı Komitesi’nin gerçekleştirmiş olduğu çalışmalar neticesinde, bazı bölgeler İstanbul Uluslararası Finans Merkezi yapılanması için ön plana çıkmıştır. Dolayısıyla İFM yapılanması için uygun olan bölge ya da bölgelerin belirlenmesi ve bu bölgelerde altyapı özelinde yapılması gereken çalışmaların tanımlanması konularında kapsamlı araştırmaların yapılması gereği ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda, uluslararası finans merkezi yapılanmasına uygun alanların ve buna yönelik gelişim öngörülerinin belirlenmesi ve altyapı konusunda detaylı ve uygulanabilir proje ve finansman modellerinin geliştirilmesi amacıyla Alansal Varlık Araştırması ve Ekonomik Etki Analizi çalışmasının yapılması kararı alınmıştır.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Alansal Varlık Araştırması ve Ekonomik Etki Analizi çalışmasına 2012 yılı Nisan ayı itibariyle başlanmıştır. Tamamlanma aşamasında olan çalışma ile finans kurumları ve bu kurumların ilişkili olduğu diğer üst düzey hizmet sektörleri, A ve B sınıfı ofis ve konut alanları, rezidanslar, oteller, sosyal ve teknik donatı alanları ile ulaşım altyapısına ilişkin olarak mevcut durum ve planlanan/projelendirilen yatırımlarla ilgili alansal varlık araştırması yapılarak, elde edilecek sonuçlara göre sektörel, mekânsal ve altyapıya ilişkin sorunlarının ve gelişme eğilimlerinin belirlenmesi; buna bağlı olarak sektörün uluslararası örneklerle karşılaştırılması, SWOT, küresel ve bölgesel rekabetçilik analizi, kümelenme analizi ve gelişim öngörülerinin (sektörel gelişme ve mekânsal kümelenme öngörüleri) yapılması amaçlanmaktadır. Çalışmanın sonucunda, İFM yapılanmasına uygun bölgelerin altyapısının iyileştirilmesine yönelik yatırımlar; organizasyon yapısı ve finansman alternatifleri ile birlikte belirlenecektir.

Uluslararası finans merkezi yapılanmasına uygun alanlarda varlık araştırması yapılarak, bölgelerin altyapı ihtiyaçları doğrultusunda detaylı ve uygulanabilir proje ve finansman modellerinin geliştirilmesi amacıyla yürütülen çalışma 7 bölgede yürütülmektedir.

ifm_devam_eden_faaliyet01

 

1. Aşama – VERİ TOPLAMA

 • Literatür Araştırması
 • Mevcut Arazi Kullanım
 • Mevcut Altyapı (ulaşım, enerji, ICT vb.)
 • Donatı Alanları (eğitim, sağlık, kültür vb..)
 • Plan Kararları
 • Projeler
 • Anket
 • Saha Araştırması
 • Mülakat
 • Çalıştay
 • Uluslararası Ziyaretler

2. Aşama – ANALİZ

 • Sorunlar
 • Paydaş İhtiyaç Talepleri
 • Uluslararası Finans Merkezleriyle Kıyaslama
 • Bölgelerin Taşıma Kapasiteleri
 • SWOT
 • Sektör ve Enstrüman
 • Rekabetçilik
 • Kümelenme

3. Aşama – ÖNGÖRÜ

 • Sektörel Gelişme
 • Kümelenme
 • Mevcut Altyapı (ulaşım, enerji, ICT vb.)
 • Donatı Alanları (eğitim, sağlık, kültür vb..)
 • Plan Kararları
 • Projeler
 • Anket
 • Saha Araştırması
 • Mülakat
 • Çalıştay
 • Uluslararası Ziyaretler

4. Aşama – EYLEM PLANI

 • Eylemler (Yatırımlar)
 • Süreç
 • Paydaşlar
 • İşbirliği Mekanizması
 • Zamanlama
 • Önceliklendirme
 • Finansman

 

 

İFM Altyapı Komitesi Eylem Planı

İstanbul Uluslararası Finans Merkezi (İFM) Projesi kapsamında İFM Altyapı Komitesi, İstanbul’un mevcut altyapı sorunlarını tespit etmek ve sorunlu alanlara yönelik öneri ve eylem planı geliştirmekle sorumlu kılınmıştır.

İFM Stratejisi ve Eylem Planı’nda, Altyapı Komitesi’nin görev alanı “Öncelik 16” ile tanımlanmıştır. Buna göre: “İstanbul’da yaşam kalitesi, güvenlik ve ulaşım imkânları artırılacak, finansal kuruluşların altyapı ihtiyaçlarını karşılayacak fiziksel koşullar sağlanacaktır” olarak tanımlanmıştır. Bununla birlikte, İFM Stratejisi ve Eylem Planı’nda yer alan diğer 22 önceliğin aksine, Altyapı Komitesi’nin görev alanını belirleyen “Öncelik 16” kapsamında herhangi bir eylem tanımlanmamıştır.

İFM Stratejisi ve Eylem Planı’ndaki İFM Altyapı Komitesi ile ilgili bu eksikliği ortadan kaldırarak, Komite faaliyetlerinin belli bir çerçevede yürütülmesini temin etmek amacıyla, Eylül 2010’da İFM Altyapı Komitesi Eylem Planı çalışması başlatılmıştır.

İlgili merkezi ve yerel kurum ve kuruluşlar ile finans sektörü temsilcilerinden oluşan İFM Altyapı Komitesi bünyesinde yer alan çalışma grupları tarafından; İFM Strateji Belgesi ve Eylem Planı’nda tanımlanan görev alanı çerçevesinde ve İFM Altyapı Komitesi’nin görüşleri doğrultusunda ilgili paydaşların işbirliği ile ilgili tüm kurum ve kuruluşların “ortak uygulama sorumluluğunda” olacak İFM Altyapı Komitesi Eylem Planı taslağı hazırlanmış ve İFM Altyapı Komitesi’nin görüş ve onayına sunulmuştur.

İFM Altyapı Komitesi Eylem Planı taslağı, Altyapı Komitesi’nin 31 Mart 2011 tarihinde gerçekleştirdiği Komite Toplantısı’nda görüşülerek, bazı eylemlerde yapılan değişikliklerle kabul edilmiştir.

İFM Altyapı Komitesi Eylem Planı; “A-İFM Altyapı Komitesi’nin Koordinasyonunda Yapılacak Eylemler”, “B-İBB Birimlerinin Koordinasyonunda Yapılacak Eylemler” ve “C-İBB Dışındaki Kurum ve Kuruluşların Koordinasyonunda Yapılacak Eylemler” olmak üzere 3 ana bölümden oluşmaktadır.

ifm_Altyapi_Komitesi_Eylem_Plan_01

İFM Altyapı Komitesi Eylem Planı için lütfen tıklayınız…

Tamamlanan Faaliyetler

Çalışma Gruplarının Oluşturulması

Tanımlanan görev bağlamında Altyapı Komitesi bünyesinde, ilgili merkezi ve yerel kurum ve kuruluşlar ile finans sektörü temsilcilerinin yer aldığı 6 adet çalışma grubu (Ulaşım, İletişim, Enerji; Konut, Ofis, Konaklama ve Kongre; Eğitim; Sağlık; Güvenlik; Doğal Afetler Çalışma Grupları) oluşturulmuştur. Çalışma Grupları tarafından, sorumlu oldukları konularda mevcut durum ve ihtiyaçların tespiti yapılarak, İstanbul genelinde yapılması gereken çalışmalar belirlenmiştir.

İFM Altyapı Komitesi Çalışma Raporu ve Eylem Planı

Altyapı Komitesi Çalışma Grupları tarafından gerçekleştirilen mevcut durum ve ihtiyaç belirleme çalışmaları ile önümüzdeki dönemde yapılacak faaliyetlerle ilgili olarak, uluslararası finans merkezi deneyimleri de incelenerek “İFM Altyapı Komitesi Çalışma Raporu” hazırlanmıştır. Söz konusu rapor doğrultusunda da ilgili paydaşların işbirliği ile ilgili tüm kurum ve kuruluşların “ortak uygulama sorumluluğunda” olacak “İFM Altyapı Komitesi Eylem Planı” hazırlanmıştır. Komitenin sorumluluk alanındaki çalışmalar, eylem plan çerçevesinde yürütülmektedir.

Arama Konferansları

Şubat 2011’de, İFM vizyonu açısından İstanbul’un potansiyellerinin ve sorunlarının değerlendirildiği arama konferansları (10 adet) düzenlenmiştir. Altyapı konusunda sorumlu ve yetkili 251 adet paydaşın görüş ve önerileri alınarak yapılması gereken faaliyetler tanımlanmıştır.

(A-1) Anket Uygulaması

Finans sektöründe faaliyet gösteren kurumların yapısal özelliklerini ve çalışanlarının ulaşım, sağlık, eğitim gibi konularda tercih ve ihtiyaçları ile bilgi teknolojileri (BT) kullanımı ve diğer altyapı konularına ilişkin eğilim ve sorunlarının belirlenmesine yönelik anket çalışması yapılmıştır. İstanbul’da faaliyet gösteren finans kurumlarının genel merkezlerine posta yoluyla gönderilerek üst düzey yöneticiler tarafından cevaplanan anketlerden ortalama olarak %72’lik oranda bir katılım sağlanmış olup, kurumların profili, büyüklüğü, işgücü potansiyeli, genel merkez ofisinin nitelikleri, faaliyetlerinin mekânsal organizasyonu, bulunduğu alanda karşılaştığı sorunlar, yer değiştirme tercihleri, kurumsal çalışmaları, yer seçim kriterleri, finans merkezi projesi kapsamındaki değerlendirmeleri ve önerileri hakkında bilgiler edinilmiştir.

(A-2) Piyasalar ve Enstrümanlar Komitesi’nden Bilgi Alınması

İstanbul’un finans merkezi olması yönünde odaklanılabilecek ürünleri/hizmetleri tespit etmek üzere çalışmalarını sürdüren Piyasalar ve Enstrümanlar Komitesi’nden; “İFM kapsamında hangi ürün ve hizmetlerde yoğunlaşmanın olacağı ve bunun için nasıl bir mekansal yapılanmanın gerekeceği” konusunda görüş alınmıştır.

(A-3) Devam Eden Plan ve Projeler Hakkında Altyapı Komitesi’nin Bilgilendirilmesi

Finans merkezi olarak ön plana çıkan bölgelerdeki plan ve proje çalışmaları hakkında ilgili plan ve proje gruplarından bilgi alınmıştır.

(A-6) İFM Altyapı Komitesi Web Sitesi’nin Hazırlanması

İFM Altyapı Komitesi’nin faaliyetlerini sanal ortamda da duyurarak, İFM ile ilgili altyapı çalışmalarının kamu tarafından takibinin kolaylaştırılması amacıyla hazırlıklarına 2011 yılında başlanan web sitesi çalışması tamamlanarak, Aralık ayı itibariyle yayına başlamıştır (//ifm.ibb.gov.tr).

(A-7) Uluslararası ve Bölgesel Finans Merkezlerinin İncelenmesi

İstanbul’un dünyadaki önde gelen finans merkezleri ile kıyaslamasının yapılabilmesi amacıyla New York, Londra, Singapur, Hong Kong ve Toronto’yu içeren bir araştırma yapılmış ve elde edilebilen genel nitelikteki bulgular raporlaştırılmıştır. Araştırma kapsamında, altyapı konusuna ilişkin detaylı sorular hazırlanmış ve sorular, ilgili kentlerin yerel yönetim organlarına ve Dış İşleri Bakanlığı aracılığı ile büyükelçiliklere iletilmiştir.

Buna ilave olarak, 2012 yılında, 09-10 Şubat’ta Londra, 16-20 Haziran’da Dubai ve Abu Dabi ve 26 Haziran – 06 Temmuz’da Hong Kong, Singapur ve Kuala Lumpur kentlerine çalışma ziyaretleri gerçekleştirilmiştir. Dünyanın önde gelen finans merkezlerine yapılan bu ziyaretlerde; finans merkezlerinin gelişim süreçleri, finans merkezi yapılanmasına yönelik mekânsal/idari/yönetim yapılanmaları ile finans merkezini destekleyici fonksiyonlar incelenmiş ve konuyla ilgili uzmanlarla görüşmeler yapılmıştır.

Sosyal Yaşam Kalitesinin Artırılması (Eylem No 63) Çalışmalarının Takibi

İFM Strateji Belgesi ve Eylem Planı’nda yer alan İstanbul Valiliği’nin sorumluluğundaki “Eylem No 63. İnsan Kaynağının Sosyal Yaşam Kalitesinin Artırılması” ile ilgili olarak, gerek mevcut insan kaynağının verimliliği gerekse potansiyel işgücünün İstanbul’a çekilmesi için İstanbul’da sosyal yaşam kalitesini arttıracak ve çeşitlendirecek yeni olanak ve alanların oluşturulmasına yönelik Kurumumuzun gerçekleştirdiği yatırım, proje ve planlarımız üç aylık dönemler halinde Kalkınma Bakanlığı tarafından kurulan İFM Eylem Takip Sistemi’ne tarafımızca aktarılmıştır.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir