İstanbul İli Meteorolojik Risk Haritalarının Hazırlanması

AMAÇ: İstanbul ilinde meteorolojik afetlerden kaynaklanabilecek tehdit ve risklerin azaltılması için acil tedbirlerin alınmasına altlık oluşturacak  araştırma ve planlama çalışmalarının yapılmasıdır.

HEDEFLER: Afetlere ayrılan kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak, afet risklerinin analizi sonucu yapılacak çalışmalarla kentsel gelişmeye katkı sağlamak, başta afetler olmak üzere kentsel risklerin azaltılmasına yönelik araştırma ve yapılabilirlilik (fizibilite) çalışmaları yapmak hedeflenmiştir.

PAYDAŞ : Afet Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü

BAŞLAMA TARİHİ: 2012

PROJE SÜRESİ: 3 Ay