Aday Ülkeler

Bugünkü Avrupa Birliği’nin (AB) temellerini, 1951 yılında Almanya, Fransa, İtalya, Belçika, Lüksemburg ve Hollanda’nın imzaladığı Paris Antlaşmasıyla kurulan Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu ile yine aynı ülkelerin 1957 yılında imzaladığı Roma Antlaşmasıyla kurulan Avrupa Ekonomik Topluluğu ve Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu oluşturuyor.

Avrupa bütünleşmesi birbirini takip eden çeşitli genişleme ve derinleşme süreçlerinden geçerek ortak para biriminden, tarım ve göç politikalarına kadar pek çok alanda ortak politikalar uygulayan 27 üyeli bir Birliğe dönüştü. Bu süreçte “genişleme politikası”, AB’nin en önemli dış politika aracı oldu. AB yeni üye devletleri bünyesine katarak ekonomik, siyasi ve jeopolitik açıdan çok daha güçlü bir Birlik haline geldi ve uluslar arası sistemdeki etkinliğini artırdı.

AB’nin genişleme politikası Avrupa bütünleşmesine paralel olarak gelişti ve değişti. Özellikle Merkezi ve Doğu Avrupa Ülkelerinin üye olduğu son genişleme dalgası, genişleme politikasının ve “koşulluluk” ilkesinin kurumsallaşmasını sağladı. 1993 yılında yapılan Kopenhag Zirvesinde belirlenen kriterler üyelik koşullarını kesin bir biçimde ortaya koydu. Aday ülkelerin üyelik koşullarını karşılamak için yapmakla yükümlü olduğu çalışmalar, Katılım Ortaklığı Belgesi ve İlerleme Raporu gibi belgelerle hem ayrıntılandırıldı hem de düzenli olarak izlenmeye başlandı. Böylece AB, yaklaşık yarım yüzyıllık birikimini korumayı ve genişleme yüzünden mevcut politikalarından geri adım atmamayı başardı.

Genişleme süreci, temel olarak 5 döneme ayrılabilir.

Birinci Genişleme (İngiltere, İrlanda, Danimarka – 1973)

İngiltere, İrlanda ve Danimarka 1961 yılında üyelik için AB’ye başvurdular. Fransa dışındaki diğer ülkeler, İngiltere’nin üyeliğine sıcak bakarken, dönemin Fransa Cumhurbaşkanı Charles De Gaulle, ülkenin Kıta Avrupa’sından oldukça farklı olduğu, ekonomik sıkıntılar yaşadığı, Amerika Birleşik Devletleri’ne askeri ve diplomatik açıdan bağımlı olduğu, bu yüzden Birliğin gelişimini engelleyeceği gibi gerekçelerle bu üyeliğe karşı çıktı. İngiltere 1967 yılında tekrar başvuruda bulundu ve başvurusu aynı gerekçelerle yine kabul edilmedi. Genişleme süreci, ancak 1969 yılında De Gaulle’ün Fransa Cumhurbaşkanlığından istifa etmesinden sonra başladı ve İngiltere, İrlanda, Danimarka 1 Ocak 1973’te AB’ye üye oldu.

İkinci Genişleme (Yunanistan – 1981)

1961 yılında AB ile Ortaklık Antlaşması imzalayan Yunanistan ile ilişkiler, Albaylar Cuntası’nın 1967 senesinde yönetime el koymasıyla askıya alındı. 1974 yılında Askeri Cuntanın yönetimi sivillere bırakmasıyla, demokratik bir yönetime kavuşan Yunanistan, 1975 yılında tam üyelik için AB’ye başvurdu. Başvuru AB içinde, Yunanistan’ın üye olmaya gerek siyasi gerek ekonomik açıdan hazır olmadığı, diğer üye devletlerle ortak değerleri paylaşmadığı gibi kaygılarla karşılandı. Altı yıl süren müzakere sürecinin ardından üye devletler Yunanistan’ı dışarıda bırakmak yerine, onun demokratikleşmesinin Birlik içinde daha etkili sağlanabileceği görüşünü savunmaya başladı ve Yunanistan 1 Ocak 1981’de AB’ye üye oldu.

Üçüncü Genişleme: (İspanya, Portekiz – 1986)

İber Yarımadası genişlemesi olarak da tanımlanan üçüncü genişleme, İspanya ve Portekiz’in 1 Ocak 1986 yılında AB’ye üye olmasıyla gerçekleşti. Bu iki ülkenin üyeliği oldukça tartışmalı bir sürecin sonucuydu. Bunun nedeni ise İspanya ve Portekiz’in üyeliğe başvuruda bulundukları 1970’lerde hem siyasi hem de ekonomik olarak az gelişmiş olmalarıdır. İspanya ve Portekiz’in AB’ye üye oldukları takdirde gerek tarım alanında gerekse işçilerin serbest dolaşımı konusunda üye devletlere ekonomik açıdan yük oluşturabilecekleri endişesi, AB’nin gündemini uzunca bir süre meşgul etti. AB bu dönemde uyguladığı tarım politikasının yol açtığı üretim fazlası sıkıntılarıyla karşı karşıya olduğu için, İspanya ve Portekiz’in üyeliğine karşı ciddi bir muhalefet oluştu. Ancak Akdeniz’in AB açısından jeopolitik önemi ve genişleme politikasının başarısı tüm bu tartışmaların aşılmasını sağladı.

Dördüncü Genişleme: (Avusturya,Finlandiya, İsveç – 1995)

AB’nin dördüncü genişlemesi Soğuk Savaş sonrasında yaşanan gelişmelerle yakından ilgilidir. Savaş sırasında tarafsızlık politikası izleyen Avusturya, Finlandiya ve İsveç, Soğuk Savaş sona erdiğinde AB’ye katılmaya karar verdi. Birliğin ortak para birimi “Avro”ya geçmeye çalıştığı ve genişlemenin AB’nin gelişiminde önemli bir araç olarak görüldüğü bir dönemde zaten “Avrupalı” olarak addedilen bu ülkelerin başvurusu olumlu karşılandı. Avusturya, Finlandiya ve İsveç 1 Ocak 1995’te sessizce AB üyesi oldu.

Beşinci Genişleme: (Macaristan, Polonya, ÇekCumhuriyeti, Slovakya, Slovenya, Letonya, Litvanya, Estonya, Malta, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi – 2004) (Romanya, Bulgaristan – 2007)

Soğuk Savaş’ın sona ermesi Avrupa kıtası açısından gerçek bir dönüm noktasıdır. Yarım yüzyıllık bölünmüşlüğün sona ermesi tüm Avrupa’da coşkuyla kutlandı. Kendi iradelerine bağlı olmadan, Avrupa bütünleşmesin dışında kalan Merkezi ve Doğu Avrupa Ülkeleri ile Malta ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi AB üyesi olmak için hemen başvuruda bulunmaya başladı. Ancak ilk günlerin, “Avrupa’nın yeniden birleşmesi” (reunification of Europe) konusundaki heyecanının yerini “genişlemenin bedeli derinleşme olmamalı, Birliğin edinimleri zayıflamamalı” düşüncesi aldı. Hem aday ülkelerin nitelik ve nicelikleri hem de Avrupa bütünleşmesinin ulaşmış olduğu derinlik açısından daha önceki genişlemelerden çok farklı olan beşinci genişleme süreci aday ülkeler açısından da AB açısından da oldukça sancılı geçti.

Genişlemeyi hazmedebilmesi için AB’nin kurumsal yapısı değiştirildi ve karar alma mekanizmaları yeniden düzenlendi. Aday ülkeler ise yukarıda da değinildiği üzere Kopenhag üyelik koşulları çerçevesinde toplumsal yaşamın hemen her alanını yeniden düzenlediler. Böylece 1998 yılında Macaristan, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Slovenya, Estonya ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimiyle, 2000 yılında ise Bulgaristan, Letonya, Litvanya, Malta, Romanya ve Slovakya ile başlayan müzakereler, Bulgaristan ve Romanya dışındaki diğer ülkelerin 1 Mayıs 2004’te AB’ye katılımlarıyla sonuçlandı. Bulgaristan ve Romanya ise yolsuzlukla mücadele konusundaki eksikliklerini tamamlayarak 1 Ocak 2007’de Birliğe üye oldu. Böylece, Avrupa Birliği’nin üye sayısı 27’ye ulaştı.

Mayıs 2011 tarihi itibarıyla genişleme sürecine baktığımızda, AB hâlihazırda Hırvatistan, Türkiye ve İzlanda ile katılım müzakerelerini yürütüyor, Makedonya ve Karadağ’ı aday ülke ilan etti, Arnavutluk, Bosna-Hersek, Sırbistan ve Kosova’yı ise potansiyel aday ülkeler olarak görüyor.

Sonuç olarak, her geçen gün daha çok alanda ortak mevzuatın ve uygulamanın oluştuğu AB müktesebatının korunması ve bütünleşme sürecinde geri adım atılmaması Birliğin temel önceliğidir. Bu yüzden AB’nin gelişimine paralel olarak genişleme politikası ve üyelik koşuları da değişmiş, üyeliğin getirdiği sorumluluklar arttıkça, yeni üye olacak ülkelerin önündeki engeller yükseltilmiştir. Ancak genişleme AB’nin hâla en önemli dış politika aracıdır ve AB’nin uluslararası sistemdeki artan gücünün temel kaynağıdır.

AB ve Yerellik

Avrupa Birliği, farklı kültürlerin, dillerin, tarihlerin ve geleneklerin bir araya getirdiği bir mozaiktir. Bu farklılık, sadece sözü edilen alanlarla sınırlı kalmamakta; ekonomik, politik, sosyal, kısacası her alanda kendini göstermektedir. Üstelik sadece üye ülkeler ile sınırlı kalmamakta; toplumsal ve ekonomik kalkınma açısından aynı ülke içindeki bölgeler arasında, bile söz konusu olabilmektedir. Bu durum da, AB üyesi ülkelerin bölgeleri arasında değişik düzeylerde yaşam standartları yaratmaktadır.

Bu sebeple, kapsamlı bir bütünleşme oluşturmayı hedefleyen AB’nin, bölgesel politikası başlangıcından beri, bölgeler arasındaki dengesizliklerin azaltılması amacını gütmüştür. Bölgesel politika, birleşik bir Avrupa inşa edilmesi, Avrupa’nın halkları ve bölgeleri arasında ekonomik ve toplumsal kaynaşma sağlanması açısından da temel önem taşımaktadır. AB, üye ülkelerin yanı sıra aday ülkeler arasındaki bölgesel gelişme farklılıklarını ve dengesizliklerini azaltmayı amaçlamakta; bu nedenle kimi programların uygulanması ve AB düzeyinde sürdürülebilir gelişmenin gerçekleştirilmesi için bölgeler oluşturulmaktadır.

Bu gelişimin bir diğer önemli unsuru da hızla yükselen “yerelleşme” olgusudur. Katı merkeziyetçi bir yönetim yapısından, şeffaf ve katılımcı demokrasiye geçişle birlikte adem-i merkeziyetçi yönetim tarzının Avrupa’da güçlenmesi de, AB içinde bölgesel politikanın önemini arttırmaktadır. Bölgesel politikanın hedefleri, ekonomik kaynakların adil kullanımını gerçekleştirmek, devlet yatırımları için en uygun yönetim ölçeğine ulaşmak, bölgesel gelişmedeki fark ve dengesizlikleri en aza indirmektir.

AB, üye ve aday ülkelerin bölgeleri arasındaki yönetsel birim farklılıklarını gidermek ve daha homojen bir yapı meydana getirebilmek amacıyla NUTS’u (İstatistikî Bölgesel Birimler Sınıflandırması – The Nomenclature of Territorial Units for Statistics) oluşturmuştur. NUTS, Avrupa Birliği ülkelerinin kullandığı istatistiki bölge sınıflandırmasıdır.

İstatistik Bölgelerin Tanımlanmasında Kullanılan Temel Faktörler:

  •   Nüfus
  •   Bölgesel Kalkınma Planları
  •   İllerin Sosyo-ekonomik Gelişmişlik Sıralaması
  •   Temel İstatistik Göstergeler
  •   Coğrafya
NUTS üç ayrı düzeyde; NUTS I, NUTS II ve NUTS III olarak adlandırılmaktadır. NUTS I, kendine yeterli ekonomik güce sahip bölgesel alanları; NUTS II, daha çok iller düzeyinde yönetsel birimleri; NUTS III ise, kırsal temelde yönetsel birimleri kapsamaktadır.
0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.