baskan_0042

Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi Kadýn Koordinasyon Merkezi, ‘Eðitim Seferberliði’ kapsamýnda 200 bin öðrenciyi 200 bin kitapla buluþturarak onlarýn dünyasýný renklendirdi. Kadýn Koordinasyon Merkezi’nin “200 Bin Öðrenciye 200 Bin Kitap” kampanyasýnýn startý, Çapa Atatürk Ýlköðretim Okulu’nda Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkaný Dr. Mimar Kadir Topbaþ, Topbaþ’ýn Eþi ve Kadýn Koordinasyon Merkezi Baþkaný olan Özleyiþ Topbaþ ve Ýl Milli Eðitim Müdürü Ömer Balýbey’ýn de katýldýðý bir törenle verildi. (12.1.2005 Recai Kömür)