european_fundemental_01Avrupa Parlamentosu

Avrupa Parlamentosu (AP), 501 milyon Avrupa vatandaşının temsilcilerinden oluşur. AP üyelerinin sayısı 7’nci dönemde (2009-2014) 736’dır. Üyeler beş yılda bir doğrudan yolla seçilirler. Üye ülkeler, AP’de nüfusları oranında sandalye sayısına sahiptirler. Ancak, AP milletvekilleri, mensubu oldukları ülkeden bağımsız olarak, AP’deki siyasi grupların içinde faaliyet gösterirler. AP Başkanı, milletvekilleri arasından, üyelerin salt çoğunluğu ile seçilir ve 2,5 yıl görev yapar.

EuroParl

Lizbon Antlaşması’nın yürürlüğe girmesiyle AP üyelerinin sayısı azami 751 olarak belirlendi.

AP’nin yetkileri yasama, denetim, bütçedir. AP, Komisyon’un önerilerini inceler ve Konsey ile birlikte yasama sürecine katılır; Komisyon, AB kurumlarını denetleme yetkisine sahiptir; AB’nin yıllık bütçesinin onaylanmasında ve uygulanmasının denetlenmesinde Konsey ile birlikte bütçe yetkisini paylaşır. Lizbon Antlaşması, AP’nin AB bütçesi üzerindeki yetkilerini artırmış, yasama yetkilerini neredeyse tüm alanlarda Konsey ile eşit konuma getirmiştir.

AP, Olağan aylık genel kurul toplantılarını Strazburg’da; komite toplantıları ve diğer genel kurullarını ise Brüksel’de yapar. AP’nin Sekretaryası Lüksemburg’dadır. AP’nin kararları, tutum belgeleri ve toplantı tutanakları AB Resmi Gazetesi’nde yayımlanır.

Avrupa Birliği Zirvesi

European_Union_Summit

Avrupa Birliği Zirvesi, üye ülkelerin devlet ve hükümet başkanları, Avrupa Komisyonu Başkanı, AB Konseyi Başkanı ve AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi’nden oluşur. Avrupa Birliği Zirvesi yılda en az 4 defa Brüksel’de toplanır. Toplantılarda AB’nin orta ve uzun vadeli politikaları belirlenir.

Lizbon Antlaşması ile 2,5 yıllık bir süre için bir AB Zirvesi Başkanı’nın atanması uygulaması gelmiştir. Başkan, nitelikli çoğunluk ile seçilir.

Avrupa Birliği Konseyi The_Council_of_the_European_Union

Ana karar alma organıdır. Bakanlar Konseyi ve Konsey olarak da bilinir. Üye ülkenin bakanlarından oluşur. Gündemdeki konulara göre üye ülkelerin ilgili bakanları nezdinde toplanır. Konsey toplantıları üye ülkelerin Daimi Temsilcilerinden oluşan Komite (Daimi Temsilciler Komitesi – COREPER) tarafından hazırlanır.

Konsey, Yasama (Kimi konularda alanda bu sorumluluğu AP ile paylaşır), üye devletlerin genel ekonomi politikalarının koordinasyonu, AB bütçesinin onaylanması (Bu sorumluluğu AP ile birlikte yerine getirir), AB ile diğer ülke(ler) veya uluslararası örgütler arasında uluslararası anlaşmalar imzalanması, Avrupa Birliği Konseyi tarafından ortaya koyulan yönlendirici ilkelere dayanarak AB’nin ortak dış ve güvenlik politikasının geliştirilmesi, Cezai konularda ulusal mahkemeler ve polis güçleri arasında işbirliğinin koordinasyonu konularından sorumludur.

AB Konseyi’nde kararlar oybirliği, oy çokluğu ve nitelikli çoğunluk ile alınır. Lizbon Antlaşması ile birlikte Konsey’deki esas oylama usulü nitelikli çoğunluk olarak düzenlenmiştir. Ortak dış ve güvenlik politikası ve yeni üyelerin katılımı gibi konularda ise oybirliği aranmaktadır.

Lizbon Antlaşması ile birlikte “çifte çoğunluk” şartı getirilmiştir. Bu çerçevede, AB kararlarında üye ülkelerin en az yüzde 55’inin oyu ve AB’nin toplam nüfusunun en az yüzde 65’ine sahip ülkelerinin oyu şart koşulacaktır.

Lizbon Antlaşması ile birlikte altı aylık dönem başkanlığı sistemi, üç ülkenin 18 ay süresince yürüteceği bir sisteme dönüştürülmüştür.

Avrupa Komisyonu

The_European_Commission

Komisyon, genel AB çıkarlarını korur. Komisyon, icraatından AP karşısında siyasi olarak sorumludur. Üyeleri 5 yıl için seçilirler. Komisyon Başkanı, AB Zirvesi tarafından nitelikli çoğunlukla atanır.

Komisyon’un, AP’ye ve Konsey’e yasa önerisinde bulunmak; AB politikaları ve bütçesini yönetmek ve uygulamak; Avrupa Birliği Adalet Divanı ile birlikte Avrupa mevzuatının uygulanmasını sağlamak; AB’yi uluslararası düzeyde temsil etmek (örneğin AB ve diğer ülkeler arasında anlaşmalar müzakere etmek) gibi görevleri vardır.

Komisyon’un merkezi Brüksel’dedir.

Avrupa Birliği Adalet Divanı

LUXEMBOURG : Institutions Europeennes + Ville

Avrupa Birliği Adalet Divanı, AB mevzuatının tüm üye devletlerde aynı şekilde yorumlanması ve uygulanmasını sağlamakla görevlidir. AB kurumları, işletmeler ve kişiler arasındaki anlaşmazlıkların çözümlenmesi Divan’ın yetki alanındadır. Verdiği kararlar bağlayıcıdır.

Hâkimler ve hukuk sözcüleri, üye devlet hükümetlerinin mutabakatı ile altı yıl için atanırlar ve yeniden atanmaları da mümkündür.

ABAD, Adalet Divanı, Genel Mahkeme ve uzmanlık mahkemeleri olmak üzere üçlü bir yapıdan oluşur.

Avrupa Sayıştayı

Digital StillCamera

Sayıştay, her bir üye ülkeden Konsey tarafından 6 yıl için atanan üyelerden oluşur; Üyeler atanırken Konsey tarafından AP’ye danışılır. 1975 yılında kurulmuştur ve merkezi Lüksemburg’dadır.

Sayıştay, AB bütçesinin doğru bir şekilde kullanılmasını sağlamakla görevlidir. AB gelir ve harcamalarıyla ilgili olarak kurumların kayıtlarını inceleme ve denetleme yetkisine sahiptir. Bunun yanı sıra AP’ye ve Konsey’e önceki yıllara ait mali raporlar sunar, AB mali tüzükleri kabul edilmeden önce görüş bildirir.

Avrupa Merkez Bankası

The_European_Central_Bank

Avrupa Merkez Bankası, Avro’nun idaresinden, AB ülkelerindeki fiyat istikrarının korunmasından ve AB’nin ekonomi ve para politikasının oluşturulması ve uygulanmasından sorumludur. AMB, tüm AB üyesi ülkelerin Avrupa Merkez Bankaları Sistemi ile birlikte çalışır ve Avro sisteminin karar alma organlarının kararlarını uygular. AMB, faaliyetlerini tam bir bağımsızlık içinde sürdürür.

Diğer kurumlar ve Organlar

Ekonomik ve Sosyal Komite

Economic_and_Social_Committee

Sivil toplumun görüşlerini temsil eden ve çıkarlarını koruyan bir danışma organıdır ve AB karar alma sürecinde yer alır. Komite, önemli gördüğü konularda kendi inisiyatifiyle de görüş bildirebilir. Komite üyeleri, 5 yıllık süre için üye devletler tarafından gösterilen adaylar arasından, Konsey tarafından atanırlar ve görev süreleri yenilenebilir.

Bölgeler Komitesi

Committee_of_the_Regions

Bölgeler Komitesi, AB karar alma sürecinde bölgesel ve yerel görüşlerin dikkate alınmasını sağlar. Bölgesel politika, çevre, eğitim, gençlik, ulaştırma gibi yerel ve bölgesel yönetimleri ilgilendiren konularda karar alınırken Bölgeler Komitesi’ne danışılır.

Avrupa Yatırım Bankası (AYB)

The_European_Investment_Bank

AB’nin büyümesine katkı sağlayacak yatırım projeleri için kredi sağlar ve özerk, kar amacı gütmeyen finans kuruluşudur. AYB’nin öncelikli hedefi, AB’nin dengeli bir şekilde gelişmesine katkıda bulunmaktır. Bunun yanı sıra, Trans-Avrupa ulaştırma ve telekomünikasyon, çevrenin korunmasına, enerji kaynaklarının sürdürülebilirliği ve Avrupa sanayinin uluslararası düzeyde rekabet gücünün artırılmasına yönelik finansman kredileri sağlar. Mali piyasalardan borçlanılarak ve bankanın hissedarı olan AB üyesi ülkelerin ekonomik büyüklükleri oranında yaptığı sermaye katkısıyla finanse edilen AYB’nin merkezi Lüksemburg’dadır.

Ombudsman

The_European_Ombudsman

AB vatandaşları, iş dünyası ve kurumları veya herhangi bir AB ülkesinde ikamet eden gerçek kişiler ile AB’de kayıtlı olan tüzel kişilerin AB kurumları (Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Avrupa İlk Derece Mahkemesi hariç) hakkındaki şikâyetlerini soruşturur. Ombudsman, AP tarafından 5 yıl için seçilir ve bağımsızlığı Antlaşmalarla güvence altına alınmıştır. Bir AP üyesi aracılığıyla kendisine iletilecek şikâyetleri inceler yada re’sen soruşturma başlatır.