Avrupa Birliği Müktesebatı (acquis communautaire), Avrupa Birliği anlaşmaları ve diğer yardımcı hukuk kaynaklarında yer alan kural ve kurumlar bütününü ifade etmektedir.

ab_muktesabati_02

AB hukuk sistemini ifade eden Avrupa Birliği Müktesabatı, AB’yi kuran antlaşmalar ile onu tadil eden antlaşmalar, Avrupa Birliği Adalet Divanı kararları, AB kurumları arasındaki anlaşmaları, ilke kararları, bildirimler, tavsiyeler, yönlendirici ilkeler, ortak eylemler, ortak tutumlar, sonuç bildirgeleri gibi AB çerçevesinde kabul edilen hukuki işlemleri de kapsamaktadır.

Türkiye ile müzakereler 35 fasıl kapsamında yürütülmektedir:

 1. Malların Serbest Dolaşımı
 2. İşçilerin Serbest Dolaşımı
 3. İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi
 4. Sermayenin Serbest Dolaşımı
 5. Kamu Alımları
 6. Şirketler Hukuku
 7. Fikri Mülkiyet Hukuku
 8. Rekabet Politikası
 9. Mali Hizmetler
 10. Bilgi Toplumu ve Medya
 11. Tarım ve Kırsal Kalkınma
 12. Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı
 13. Balıkçılık
 14. Taşımacılık Politikası
 15. Enerji
 16. Vergilendirme
 17. Ekonomik ve Parasal Politika
 18. İstatistik
 19. Sosyal Politika ve İstihdam
 20. İşletme ve Sanayi Politikası
 21. Trans – Avrupa Ağları
 22. Bölgesel Politika ve Yapısal Araçlar
 23. Yargı ve Temel Haklar
 24. Adalet, Özgürlük ve Güvenlik
 25. Bilim ve Araştırma
 26. Eğitim ve Kültür
 27. Çevre
 28. Tüketicinin ve Sağlığın Korunması
 29. Gümrük Birliği
 30. Dış İlişkiler
 31. Dış, Güvenlik ve Savunma Politikaları
 32. Mali Kontrol
 33. Mali ve Bütçesel Hükümler
 34. Kurumlar
 35. Diğer Konular