497 milyon insan – 28 ülke, 24 resmi dil, Ortak sembolleri  (bayrak, marş, para birimi) ile kalıcı barış ve refah projesi olan AB, uluslar üstü bir yapıdadır. AB, paylaşılan farklı kültür, dil, gelenek gibi değerleri kucaklamaktadır.  Hükümetler, ortak çıkarları doğrultusunda, bazı konularla ilgili egemenliklerini anlaşmalar çerçevesinde AB’nin tüzel kişiliğine devretmektedirler.

ab_birlik_01

Birlik, demokrasiyi en iyi yönetim şekli olarak benimseyip uygularken, toplumların çoğulcu politikalar fikrini savunmakta, din ve düşünce özgürlüğünü de desteklemektedir. Ayrıca Birlik, gelişmiş ülkelerin daha fakir olan kesimlere ve bölgelere yardım yapmak zorunda olduğuna inanmakta ve bu prensiplere uyulan bir barış ortamını da birlikte yaşama değeri olarak kabul etmektedir.

Birliğe aday olan ülkeler de üye ülkeler gibi hukukun üstünlüğünü kabul etmek, düzenli bir demokratik yapıya, işler bir pazar ekonomisine, üyelik şartlarını yerine getirebilme kapasitesine sahip olmak zorundadırlar. Bunun yanında, ticaret ve ekonomi, vatandaşlık hakları, özgürlük, güvenlik ve adalet, bölgesel gelişme ve çevrenin korunması gibi konularda AB mevzuatını da uygulamaları gerekmektedir.

ab_birlik_02

AB’ye üye olmak için aranan şartlar:

 • Siyasi Kriterler (1993-Kopenhag Zirvesi)
 1. İstikrarlı ve kurumsallaşmış demokrasi
 2. Hukuk devleti ve hukukun üstünlüğü
 3. İnsan haklarına saygı ve azınlıkların korunması
 • Ekonomik Kriterler (1993-Kopenhag Zirvesi
 1. İşleyen bir piyasa ekonomisi
 2. AB içinde rekabet edebilirlik
 • AB Müktesebatının Uyumlaştırılması
 • Uygulama İçin Gerekli İdari Kapasite (1995-Madrid Zirvesi)
 • AB’nin Hazmetme Kapasitesi (2005-Lüksemburg Zirvesi)

ab_birlik_03

 • Kalıcı barış ve refah projesi
 • 28 ülke, yaklaşık 500 milyon insan
 • 24 resmi dil
 • Ortak semboller (bayrak, marş, para birimi)
 • Ortak slogan “Farklılıkta Birliktelik”