ab_birlik_01

1970’lerden beri bölgesel farklılıkların azaltılması temel amacı çerçevesinde hareket eden AB; “birlik ve dayanışma”, “rekabeti arttırma” ve “21.yüzyıl koşullarına ayak uydurma” hedeflerine, zaman içerisinde “bilim ve teknolojide dünya lideri olmak”, “istihdam sorununu yok etmek”, “temiz ve yeşil bir Avrupa” ile “herkese eşit iş ve eğitim” gibi ilave hedefleri de eklemiştir.

AB, yukarıda belirtilen hedefler doğrultusunda üye ve aday ülkeler arasında işbirliğini geliştirerek ortaklık bilincinin yerleşmesini desteklemek, uygulamaları yakınlaştırmak, uygulamalardan ve gelişmelerden haberdar olmak ve bilgiyi paylaşmak amacıyla çeşitli mali destek programlarını devreye sokmuştur.

Mali destek programlarından bazıları sadece üye ülkelere yönelik iken, bazı mali destek programlarından aday ülkeler de yararlanabilmektedir.

Türkiye, AB Aday Ülke statüsü gereği, AB’nin 3 mali destek programından faydalanabilmektedir.

A- Katılım Öncesi AB Mali Yardımı (IPA) (2007-2013)
B- Topluluk Programları
C- Avrupa Yatırım Bankası Kredileri

A- Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (Instrument for Pre-Accession-IPA)

Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı, aday ve potansiyel aday ülkelere yapılan mali yardım amacını taşımaktadır. IPA adı altında çevreden ulaştırmaya, bölgesel rekabetten insan kaynakları ve kırsal kalkınmaya aday ve potansiyel aday ülkelere mali yardım sağlanmaktadır. IPA programlarında kurumsal yararlanma esas teşkil etmektedir. Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı 5 bileşenden oluşmaktadır.

1- Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma: Ülkemizin AB üyeliği için siyasi, ekonomik ve müktesebat ile ilgili katılım kriterlerini yerine getirmesine destek olacak projelere öncelik verilmektedir. Sorumlu kuruluş AB Bakanlığıdır. Bu programdan İBB yararlanabilmektedir.

2- Sınır Ötesi ve Bölgesel İşbirliği: Ülkemizin AB ile sınır teşkil eden bölgeleri (Bulgaristan) ve Karadeniz havzasındaki ülkeler arasında ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkilerin ve işbirliğinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Sorumlu kuruluş AB Bakanlığıdır. Bu programdan İBB yararlanabilmektedir.

3- Bölgesel Kalkınma: Çevre, ulaştırma ve bölgesel rekabet edebilirlik olmak üzere alt bileşenleri vardır. Bu programdan, Ankara’nın doğusundaki iller yararlanabilmektedir. Sorumlu bakanlıklar Çevre ve Şehircilik, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlıklarıdır. Bu Program ile ülkemiz ekonomisinin rekabet gücünün artırılması ve bölgesel sosyoekonomik farklılıkların azaltılması amaçlanmaktadır.

Çevre: Ülkemizin çevre konusunda yaşam standartlarını iyileştirmek ve çevreyi korumak amacıyla içme suyu, atık su arıtımı ve entegre katı atık hizmetlerine erişim sağlayan ve belediyelerin bu alanlardaki kapasitelerini geliştirmelerine yönelik projeleri desteklemektedir. Sorumlu kuruluş Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Orman ve Su işleri Bakanlığıdır.

Ulaştırma: Gelişen ekonomik ve sosyal yaşamın ihtiyacı olan ulaştırma altyapısını, gelecek Trans-Avrupa Ulaştırma Ağları ile bağlantılı olarak zamanında ve güvenli bir şekilde inşa etmeyi hedeflemektedir. Sorumlu kuruluş Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığıdır.

Bölgesel Rekabet Edebilirlik: KOBİ’ler, araştırma-geliştirme ve inovasyon, bilgi toplumu ve turizm gibi alanlardaki projelere destek sağlayarak bölgeler arasındaki gelişmişlik farklılıklarını azaltmak ve bölgelerin rekabet gücünü artırmaktır. Sorumlu kuruluş Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığıdır.

4- İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi: İstihdam, eğitim, hayatboyu öğrenme ve sosyal içerme alanlarındaki projeleri destekleyerek bilgi toplumuna geçiş sürecinde istihdam olanaklarını artırmak ve sosyal uyumu teşvik etmektir. Sorumlu kuruluş Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığıdır.

5- Kırsal Kalkınmanın Geliştirilmesi: AB’nin ortak tarım politikası, kırsal kalkınma politikası ve ilgili diğer politikaların uygulanması ve yönetimi için uyum hazırlıklarını ve bu kapsamda politika geliştirilmesini desteklemektir. Sorumlu kuruluş Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığıdır.

B- Topluluk Programları

AB Topluluk Programları, AB üye ve aday ülkeler arasında işbirliğini teşvik etmek amacıyla uygulanan, bütçesi katılımcı ülkeler tarafından yapılan ödemeler ve AB bütçesinden sağlanan fonlar ile oluşturulan ve AB Komisyonu tarafından yürütülen faaliyetler bütünüdür. Programların çoğuna başvurular AB Komisyonuna doğrudan yapılmakta ve değerlendirmeler bağımsız uzmanlar tarafından yürütülmektedir. AB Komisyonuna yapılmayan bazı başvurular ise başvuru sahiplerinin bulunduğu ülkelerdeki Ulusal Ajanslara yapılmaktadır. Bu Topluluk Programlarına vatandaşlar, işletmeler, sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumları katılabilmektedir.

Ülkemiz, 34 Topluluk Programından, aidatını ödediği 9 programa başvurabilmektedir. İBB ise söz konusu programlardan, içeriği gereği Fiscalis, Gümrük ve eDevlet programları dışındaki 6 programa başvurabilmektedir.

 

fiscalis2013

Fiscalis 2013 Programı: AB’de iç pazarın etkin işleyişinin sağlanması vergilendirme sisteminin önemli araçlarından biridir. Bu amaçla vergilendirme alanında iyi uygulamaların paylaşılması amacıyla Fiscalis Programı oluşturulmuştur. Fiscalis Programının amacı,  İBB, programın içeriği gereği başvuramamaktadır. Sorumlu Kurum Maliye Bakanlığıdır. Detaylı bilgi için www.maliye.gov.tr adresine bakılabilir.

Erasmus+ Programı: Hayatboyu öğrenme, gençlik ve diğer uluslar arası programlar gibi eğitim, öğretim, gençlik ve spor alanında Avrupa Komisyonu tarafından yürütülen programların yerini alan Erasmus+ Programı 1 Ocak 2014 tarihinde başlayacaktır ve 2020’ye kadar devam edecektir. Erasmus+ Programı yüksek öğrenim, ileri eğitim, yetişkin eğitimi, okullar, gençlik aktiviteleri gibi hayat boyu öğrenmenin bütün alanlarında eğitim, öğretim, gençlik ve sporda faaliyetlerin desteklenmesini amaçlamaktadır. AB Komisyonu tarafından yürütülmekte ise de başvurular her ülkenin kendi ulusal ajansına yapılmaktadır. Detaylı bilgi için www.ua.gov.tr adresine bakılabilir.customs2013

Gümrük 2013 Programı: Programın genel amacı, üye ve aday ülkelerdeki gümrük prosedürlerini AB çapında standart hale getirmek ve en iyi uygulamalara ulaşmaktır. Sorumlu kuruluş Gümrük ve Ticaret Bakanlığıdır. İBB, programın içeriği gereği başvuramamaktadır. Detaylı bilgi için; www.gtb.gov.tr

eDevlet Hizmetleri Programı:  Bilgi ve iletişim teknolojilerinin sunduğu fırsatları kullanarak sınır aşan kamu hizmetlerinin daha etkin verilmesini teşvik etmek ve Avrupa kamu kurumları arasında işbirliğini geliştirmek amacıyla desteklenen programa İBB programın içeri gereği başvuramamaktadır. Sorumlu kuruluş Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumudur. Detaylı bilgi için www.tk.gov.tr

horizon2020

Araştırma ve Teknolojik Gelişme Alanında HORIZON 2020 Programı: Horizon 2020 Programı, Avrupa’nın küresel rekabet edebilirliğini artırmayı amaçlayan bir Yenilik Çerçeve Programıdır. 2014-2020 yılları arasında geçerli olacak bu program kapsamında Avrupa’da büyüme ve istihdam olanaklarının artırılması hedeflenmektedir. 80 milyar Avro bütçeye sahip program için başvurular AB Komisyonu’na yapılmaktadır. Türkiye’de koordinatör kuruluş olarak TUBİTAK görev yapmaktadır.

Horizon 2020 Programı, Bilimsel Mükemmeliyet, Endüstriyel Liderlik ve Rekabetçilik ile Toplumsal Sorunlara Çözümler olmak üzere üç öncelik altında toplanmıştır. Bilimsel Mükemmeliyet önceliğinde araştırmacıların eğitilmesi, dolaşımı ve Marie Curie Bursları yer almaktadır. Endüstriyel Liderlik ve Rekabetçilik önceliğinde bilgi ve iletişim teknolojileri, fotonik, mikro ve nanoelektrik, nanoteknoloji, ileri malzemeler, ileri imalat ve süreç teknolojileri ve biyoteknoloji alanları yer almaktadır. Son olarak Horizon 2020’de toplumsal sorunlara çözümler önceliği yer almaktadır. Bu alanda hedeflenenler ise:

  • Sağlık, aktif yaşlanma ve refah
  • Gıda güvenliği, sürdürülebilir tarım ve biyoekonomi
  • Güvenli, temiz ve etkin enerji
  • Akıllı, çevreci ve entegre ulaşım
  • İlkim değişikliği ve kaynak verimliliği
  • Kapsayıcı, yenilikçi ve güvenli toplumlar

Horizon 2020 Programına başta KOBİ’ler, üniversiteler ve kamu kurumları olmak üzere birçok özel sektör kuruluşları da katılabilmektedir. Detaylı bilgi için; www.fp7.org.tr

ecoc_logo_en

Avrupa Kültür Başkentleri Eylemi:

2007-2019 yılları arasında geçerli olan eylemin amacı Avrupa kültürünün zenginlik ve farklılığın vurgulanmasıdır. 2006 yılından sonra AB adayı ülkeler de Avrupa kültür başkenti seçilebilmektedir. 2006 yılında AB Komisyonunun onayı ile beraber İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti olmaya hak kazanmıştır. Sorumlu kuruluş, AB Avrupa Kültür Başkenti Ajansıdır.

Yaratıcı Avrupa Programı: Avrupa’nın kültür ve dil çeşitliliğinin korunarak ve desteklenerek ileriye taşınması ve akıllı, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyümeyi teşvik etmek amacıyla kültürel ve yaratıcı sektörlerin rekabet gücünün güçlendirilmesi çerçevesinde desteklenen bir AB programıdır. Başvuruları AB Komisyonuna yapılan Yaratıcı Avrupa’nın Türkiye’deki irtibat noktası Kültür Bakanlığıdır.  Detaylı bilgi için; www.kultur.gov.tr

cip

Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Programı: Avrupa’daki işletmeleri rekabete teşvik etmeyi amaçlayan Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Çerçeve Programının 3 alt önceliği bulunmaktadır:

  • Girişimcilik ve Yenilik Programı (EIP), bu alt öncelik Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülmektedir. Detaylı bilgi için; www.sanayi.gov.tr
  •  Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politikaları Destek Programı (ICT), bu alt öncelik Kalkınma Bakanlığı tarafından yürütülmektedir. Detaylı bilgi için;    www.dpt.gov.tr
  • Avrupa Akıllı Enerji ve Teknoloji Programı (IEE) bu alt öncelik Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yürütülmektedir. Detaylı bilgi için; www.enerji.gov.trprogress_programme

 

PROGRESS Programı: AB’nin sosyal politika ve istihdam alanındaki varlığını artırabilmek için desteklenen Progress Programı 2007-2013 yılları arası için desteklenmektedir. Program beş öncelikten oluşmaktadır: istihdam, sosyal koruma ve içerme, çalışma şartları, ayrımcılıkla mücadele ve çeşitlilik, toplumsal cinsiyet eşitliği. Türkiye’deki sorumlu kuruluş Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığıdır. Detaylı bilgi için;  www.csgb.gov.tr

C- Avrupa Yatırım Bankası Kredileri

Avrupa Yatırım Bankası kredileri, üyelik sürecinde Türkiye’nin ekonomik ve sosyal kalkınmasına destek olmayı hedeflemektedir. Bu çerçevede özellikle büyük çaplı çevre altyapı projelerinin finansmanı önemli öncelikler arasında yer almaktadır. Avrupa Yatırım Bankası tarafından finanse edilecek projeler için gerekli koordinasyon Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından yürütülmektedir.

Detaylı bilgi için; www.hazine.gov.tr

Devam Eden Avrupa Birliği Projeleri

 Hibe Türü  7. Çerçeve
 Programın Adı  İşbirliği Özel Programı – Sağlık
 Proje Başlangıç Tarihi  01.02.2011
 Proje Süresi  36 Ay
 Proje Kodu  FP7-REGIONS-2010-1-266422
 Proje Türü
 Proje Adı
 Proje Bütçesi(Avro)
 Proje Lideri
Projede Yer Alan İBB Birim(ler)i
Projede Yer Alan Kurum Sayısı

 Hibe Türü  7. Çerçeve
 Programın Adı  İşbirliği Özel Programı – Regions
 Proje Başlangıç Tarihi  01.12.2011
 Proje Süresi  36 Ay
 Proje Kodu CT-2011-287091
 Proje Türü  Ulaşım & Lojistik
 Proje Adı  LOG4GREEN Projesi
 Proje Bütçesi(Avro)  3.330.772
 Proje Lideri  Entwicklungsagentur Kärnten (Avusturya)
Projede Yer Alan İBB Birim(ler)i BİMTAŞ A.Ş.
Projede Yer Alan Kurum Sayısı 6

 

 Hibe Türü  7. Çerçeve
 Programın Adı  İşbirliği Özel Programı – ICT
 Proje Başlangıç Tarihi  01.01.2012
 Proje Süresi  30 Ay
 Proje Kodu 297220
 Proje Türü  Bilgi ve İletişim Teknolojileri
 Proje Adı  CITY SDK – Akıllı Kent Servisleri Geliştirme Kitleri Ve Aplikasyon Pilotları Projesi
 Proje Bütçesi(Avro)  6.840.000
 Proje Lideri  Forum Virium (Finlandiya)
Projede Yer Alan İBB Birim(ler)i Coğrafi Bilgi Sistemi Müdürlüğü
Projede Yer Alan Kurum Sayısı 22

 

Devam-Eden-Projeler için lütfen tıklayınız…

Güncel Teklif Çağrıları

Çağrının Adı:  Progress – Büyüme ve İstihdam Becerilerinin Güçlendirilmesi

Çağrının Konusu: İstihdam ve büyüme

Çağrının İçeriği:  İş piyasasındaki kamu ve özel sektör aktörlerinin ortaklılar yolu ile yeni işbirliği yöntemleri geliştirmesini sağlamaktır. Böylece AB düzeyinde iş piyasasındaki arz talep dengesizliklerinin beceri eksiklikleri ve uyumsuzlukların azaltılması yoluyla düzeltilmesi hedeflenmektedir. Son başvuru tarihi 15 Ocak 2014’tür.

Detay Bilgi için //ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=987&langId=en&callId=398&furtherCalls=yes

 

Çağrının Adı: Sosyal Yatırımları Destekleyen Sosyal Politika Deneyleri İçin Teklif Çağrısı

Çağrının Konusu: Sosyal Koruma

Çağrının İçeriği:  Sosyal Yatırım Paketi’nin üye devletlerin refah sistemlerini modernleştirmek ve yeterli gelir desteğini, işgücü pazarına katılımı ve kaliteli hizmetlere erişimi birleştiren bütünleştirilmiş aktif içerme stratejisini tasarlamaya ihtiyaç duyan bazı yapısal reformların nasıl yerine getirileceği konusunda rehberlik sağlamaktır. Son başvuru tarihi 16 Aralık 2013’tür.

Detay Bilgi için //ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=392&furtherCalls=yes

İBB’nin AB Proje Faaliyetleri

Avrupa Birliği (AB) fonların kurumsal kullanımında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) birimleri arasında koordinasyonu sağlamak, İBB birimleri tarafından hazırlanan projelere sürecin her aşamasında gereken desteği vermek ve bu süreçte denetim / izlemeyi yapmak AB ve İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Müdürlüğü’nün görevleri arasındadır.

İstanbul’un sorunlarına uluslararası normlarda çözüm getirmeyi amaçlayan söz konusu projeler ile Kurumumuza fon sağlanmasının yanı sıra birimlerimizin teknik ve idari kapasitelerinin geliştirilmesi ve iyi uygulama örneklerine sahip yurtdışı kentleri ile İBB arasında karşılıklı tecrübe ve iyi uygulamaların paylaşılması sağlanmakta ve kurumsal imaja katkı sunulmaktadır.

AB üyeliği ülkemiz için stratejik bir hedef taşımaktadır. Müzakerelerde yer alan müktesebat başlıkları ulaşımdan çevreye, bilgi iletişim teknolojilerinden sağlığa yerel yönetimleri ilgilendirmektedir. İBB bünyesinde proje çalışmalarının başladığı 2006 yılından günümüze kadar, birimlerimiz tarafından kurumsal kapasite, bilgi ve iletişim teknolojileri, çevre, enerji, sağlık, ulaşım, toplumsal sorunlar ve kentleşme gibi AB müktesebatının yerel yönetimleri ilgilendiren ve İBB’nin görev alanına giren birçok alanda proje çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda; İBB’nin lider, ortak ya da iştirakçi olduğu 25 AB projesi tamamlanmıştır. 9 AB projesinin yürütülmesi ise devam etmektedir.

2006-2012 döneminde 16 farklı birimimiz 22 AB Projesini, 2013 yılında ise 3 farklı birimimiz 3 AB Projesini tamamlamıştır. 25 tamamlanan, 9 devam eden AB projesi ile birlikte, son 8 yılda 23 teknik birimimiz AB Proje sürecinde lider, ortak ya da iştirakçi olarak yer almıştır.

Müdürlüğümüzün kurulduğu 2005 yılından günümüze kadar, Müdürlüğümüz tarafından ve/veya koordinasyonunda hazırlanan (tamamlanan ve devam eden) projeler ile AB mali destek programlarından yaklaşık 5.1 milyon Avro hibe alınmıştır.archimedes

 


transferring

 


CitySDK_logo_full_horizontal_trans_940


europe_bridge


InstantMobilitylogocolored


conduits


 

lale


 

learninc


ist_share


 

smile_project


 

igep


 

 Tamamlanan Avrupa Birliği Projeleri

 Hibe Türü  Merkezi Finans ve İhale Birimi
 Programın Adı  Sivil Toplum Diyalogunun Güçlendirilmesi Hibesi
 Proje Başlangıç Tarihi  01.04.2006
 Proje Süresi  10 Ay
 Proje Kodu  TR – 12- 283-2009-R2
 Proje Türü  Kurumsal Kapasite
 Proje Adı  AB Yolunda Yerel Yönetimleri Güçlendirme Projesi
 Proje Bütçesi(Avro)  50.000
 Proje Lideri  Bahçeşehir Üniversitesi
Projede Yer Alan İBB Birim(ler)i  AB ve İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Müdürlüğü
Projede Yer Alan Kurum Sayısı  3

 

 Hibe Türü  Merkezi Finans ve İhale Birimi
 Programın Adı  Yenileşme ve Değişim İçin Türkiye’de Sosyal Diyaloğun Güçlendirilmesi
 Proje Başlangıç Tarihi  29.11.2006
 Proje Süresi 10 Ay
 Proje Kodu TR0403.05/3
 Proje Türü  Mesleki Eğitim & Kurumsal Kapasite
 Proje Adı ASJİP – Afet Stratejisi İletişim Paketi Yöneticisi Eğitim Projesi
 Proje Bütçesi(Avro)  76.944
 Proje Lideri  Hizmet İş Sendikası
Projede Yer Alan İBB Birim(ler)i İETT Genel Müdürlüğü
Projede Yer Alan Kurum Sayısı  3

 

Tamamlanan-Projeleri indirmek için lütfen tıklayınız…